Definities

  1. Zoekeenwebshop: de eigenaar en beheerder van de website zoekeenwebshop.nl.
  2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de website zoekeenwebshop.nl, al dan niet als bezoeker, klant, of adverteerder.
  3. Website: de website zoekeenwebshop.nl, inclusief alle onderdelen, functies, en inhoud daarvan.
  4. Webshop: de online winkel die door zoekeenwebshop wordt vergeleken of beoordeeld op de website, of die adverteert op de website.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen zoekeenwebshop en de gebruiker, die tot stand komt door het gebruik van de website.
  6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door de gebruiker, en op elke overeenkomst die tussen zoekeenwebshop en de gebruiker tot stand komt.

Door gebruik te maken van de website, gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

Zoekeenwebshop kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De gewijzigde of aangevulde voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar, of ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Zoekeenwebshop zal in dat geval de nietige, vernietigbare, of ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en zo veel mogelijk aansluiten bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen.

Dienstverlening

Zoekeenwebshop biedt op de website een dienst aan die bestaat uit het vergelijken en beoordelen van webshops, op basis van verschillende criteria, zoals prijs, kwaliteit, service, en betrouwbaarheid.

Zoekeenwebshop streeft ernaar om de informatie op de website zo volledig, actueel, en nauwkeurig mogelijk te houden, maar geeft geen garanties over de juistheid, volledigheid, actualiteit, of betrouwbaarheid van de informatie.

Zoekeenwebshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het aanbod, de prijzen, de voorwaarden, de levering, de garantie, of de kwaliteit van de webshops die op de website worden vergeleken of beoordeeld, of die adverteren op de website. Zoekeenwebshop is geen partij bij de overeenkomst die de gebruiker met een webshop sluit, en heeft geen invloed op de uitvoering of afhandeling daarvan.

Zoekeenwebshop is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt of veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de website, het vertrouwen op de informatie op de website, of het aangaan van een overeenkomst met een webshop die op de website wordt vergeleken of beoordeeld, of die adverteert op de website.

Zoekeenwebshop heeft het recht om de website, of een deel daarvan, op elk moment te wijzigen, te onderbreken, of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van reden, en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die daardoor ontstaat.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, en in overeenstemming met deze voorwaarden, de wet, en de goede zeden.

De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan zoekeenwebshop, de webshops, of andere gebruikers, of die de werking of de beschikbaarheid van de website kan verstoren, belemmeren, of beïnvloeden.

De gebruiker mag de website niet gebruiken voor het verspreiden of plaatsen van ongevraagde, onrechtmatige, onjuiste, misleidende, inbreukmakende, lasterlijke, bedreigende, kwetsende, of anderszins ongepaste berichten, materialen, of gegevens.

De gebruiker mag de website niet gebruiken voor het kopiëren, verveelvoudigen, verspreiden, openbaar maken, of anderszins exploiteren van de inhoud, het ontwerp, de vormgeving, de software, of de technologie van de website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van zoekeenwebshop of de betreffende rechthebbenden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar gebruik van de website, en voor de gevolgen daarvan. De gebruiker vrijwaart zoekeenwebshop van alle aanspraken, vorderingen, klachten, of schadevergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met zijn of haar gebruik van de website, of met de schending van deze voorwaarden, de wet, of de rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, of databankrechten, op de website, en op de inhoud, het ontwerp, de vormgeving, de software, en de technologie van de website, berusten bij zoekeenwebshop of bij de betreffende rechthebbenden. Het gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op deze intellectuele eigendomsrechten, behalve voor zover noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken.

Het is de gebruiker niet toegestaan om de website, of een deel daarvan, te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, te openbaar te maken, of anderszins te exploiteren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van zoekeenwebshop of de betreffende rechthebbenden. Het is de gebruiker wel toegestaan om de website, of een deel daarvan, te downloaden, op te slaan, af te drukken, of te delen, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits de gebruiker de bron vermeldt en de intellectuele eigendomsrechten respecteert.

Indien de gebruiker meent dat de website, of een deel daarvan, inbreuk maakt op zijn of haar intellectuele eigendomsrechten, of op die van een derde, verzoekt zoekeenwebshop de gebruiker om dit zo spoedig mogelijk te melden, onder vermelding van de volgende gegevens:

De naam en het adres van de gebruiker of de derde die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden.
Een beschrijving van het werk of het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten, en van de wijze waarop deze zijn geschonden.
Een verklaring dat de gebruiker of de derde te goeder trouw meent dat er sprake is van inbreuk, en dat de informatie die hij of zij verstrekt juist en volledig is.
Zoekeenwebshop zal de melding zo snel mogelijk in behandeling nemen, en indien nodig passende maatregelen treffen, zoals het verwijderen of aanpassen van het betreffende werk of materiaal, of het informeren of waarschuwen van de verantwoordelijke persoon of partij.

Privacy en cookies

Zoekeenwebshop respecteert de privacy van de gebruikers van de website, en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die de gebruikers verstrekken of die zoekeenwebshop verzamelt via de website. Zoekeenwebshop verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Zoekeenwebshop gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of verzameld, zoals het leveren van de dienst, het verbeteren van de website, het analyseren van het gebruik van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het tonen van advertenties, of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoekeenwebshop bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en beveiligt de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik. Zoekeenwebshop deelt de persoonsgegevens niet met derden, tenzij de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, of zoekeenwebshop daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Zoekeenwebshop maakt op de website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels, scripts, of webbeacons. Cookies zijn kleine bestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, en die informatie bevatten over het gebruik van de website. Zoekeenwebshop gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, zoals het onthouden van de voorkeuren, het bijhouden van de statistieken, het optimaliseren van de functionaliteit, het personaliseren van de inhoud, of het aanbieden van relevante advertenties. Zoekeenwebshop gebruikt zowel functionele, analytische, als marketingcookies, die afkomstig kunnen zijn van zoekeenwebshop zelf of van derde partijen, zoals Google, Facebook, of Twitter. Zoekeenwebshop vraagt de gebruiker om toestemming voor het plaatsen van cookies, tenzij de cookies noodzakelijk zijn voor de werking van de website. De gebruiker kan de toestemming op elk moment intrekken, of de cookies verwijderen of blokkeren via de instellingen van de browser of het apparaat.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door zoekeenwebshop, verwijzen wij de gebruiker naar de privacyverklaring en de cookieverklaring, die te vinden zijn op de website.